Coâng Ty Coâng Nghệ Thủ Đức luoân ñi tieân phong trong lónh vöïc coâng ngheä maùy tính, dich vuï vaø phaân phoái caùc saûn phaåm tin hoïc  cuûa caùc haõng noåi tieáng nhö: HP, IBM,Acer,Samsung,Intel,LG,WE,Sorell,KBvision,Hikvision, .... luoân gaén lin vi nhng uy tín maø chuùng toâi to dng đñược nơi khaùch haøng trong mi đñiu kin vaø vi mi đñi taùc. Trong mt th trường ln vaø ña dng như hin nay, chuùng toâi ñaõ vaø ñang hoaøn thin hơn na đñ khng đñnh v trí ca mình. 

BAÙN HAØNG TRÖÏC TIEÁP

Trong chieán löôïc phaùt trieån Cty,Coâng Nghệ Thủ Đức ñaõ hình thaønh moät ñoäi nguõ nhaân vieân kinh doanh naêng ñoäng, ñöôïc ñaøo taïo  chuyeân saâu trong lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin vôùi muïc ñích 

kinh doanh & tieáp thò tröïc tieáp ñeán caùc khaùch haøng laø ngöôøi duøng cuoái.

  •  Cung caáp caùc heä thoáng maùy tính laép raùp ñoàng     boä, chaát löôïng cao
  •  Cung caáp dòch vuï baûo haønh, baûo trì heä thoáng       maùy tính cho doanh nghieäp
  •  Cung caáp dòch vuï caøi ñaët heä thoáng maïng cho      caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
  •  Cung caùc thieát bò phuïc vuï in aán toác ñoä cao cuûa     haõng Printronix
  •  Cung caáp caùc thieát bò vaên phoøng (Maùy           chieáu,maùy Fax, maùy photocopy,..)
  •  Cung caáp vaên phoøng phaåm…

TÍCH HÔÏP HEÄ THOÁNG

Trong ñònh höôùng phaùt trieån Cty,Coâng Nghệ Thủ Đức xaùc ñònh caàn phaûi noã löïc tìm toøi caùc giaûi phaùp öùng duïng coâng ngheä thoâng tin moät caùch hieäu quaû nhaát cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam, nhaèm ruùt ngaén thôøi gian trieån khai caùc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong moâi tröôøng doanh nghieäp, töøng böôùc trieån khai giaûi phaùp thöông maïi ñieän töû giuùp doanh nghieäp quaûn lyù, khai thaùc vaø phaùt trieån toát nhaát nguoàn taøi nguyeân cuûa mình.

Vôùi ñònh höôùng phaùt trieån nhö treân,Coâng Nghệ Thủ Đức chuù troïng vaøo caùc hoaït ñoäng sau:

* Cô sôû haï taàng phaàn cöùng: maùy chuû, maùy tính,    maùy xaùch tay, caùc thieát bò maïng

* Tö vaán giaûi phaùp & cung caáp ñoàng boä heä          thoáng maïng & truyeàn thoâng

* Cung caáp giaûi phaùp ñoàng boä phoøng maùy tính      Multimedia treân maïng cho ngaønh giaùo duïc        vôùi chi phí thaáp

*  H thng chm công bng vaân tay (finger          printer)

* Tích hôïp heä thoáng, cung caáp giaûi phaùp & xaây    döïng caùc öùng duïng phaàn meàm cho doanh          nghieäp.

* PHAÂN PHI CAÙC SN PHM COÂNG NGH TIN HC

Ø  Caùc thiết b thi trang k thut s, LCD TV,Plasma ca Well East Industrial

Ø  OEM,chuyn giao coâng ngh, tư vn thiết kế gii phaùpđñin t cho caùc coâng ty đñin t tin hc ti Vit Nam, sn xut theo yeâu cu caùc mt haøng thi trang k thut s.

Ø  Caùc thiết b k thut s cao cp Sorell – Korea

Coâng Nghệ Thủ Đức tin töôûng chaéc chaén raèng chuùng toâi ñaõ vaø ñang coù ñaày ñuû khaû naêng ñeå ñaùp öùng taát caû caùc nhu caàu cuûa Quí khaùch haøng vôùi phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa chuùng toâi laø :

“CUNG CAÁP SAÛN PHAÅM & DÒCH VUÏ TOÁT NHAÁT VÔÙI COÂNG NGHEÄ TIEÂN TIEÁN VAØ CHI PHÍ HÔÏP LYÙ NHAÁT”


Khuyến mãi cuối năm - ngập tràn quà tặng giảm giá 30% !